مشخصات فنی سازه های گلخانه

مشخصات فنی سازه های گلخانه

مشخصات فنی سازه های گلخانه های تونلی

سازه و پوشش

1.    مشخصات گلخانه
1.    ابعاد پیشنهادی گلخانه

ابعاد گلخانه ها بستگی به اندازه زمین دارد. با توجه به اینکه عرض هر دهنه 8 متر می با شد عرض گلخانه می تواند هر ضریبی از 8 باشد و طول آن با توجه به اینکه الکتروموتورها قادر به بازوبسته کردن 120 متر پنجره می باشند، این طول توجیه اقتصادی بیشتری دارد اما در مجموع هرطول و عرضی امکان پذیر است.

برای مثال اندازه و ابعاد یک گلخانه در جدول زیر مشخص شده است:

مساحت گلخانه 4320 مترمربع

تعداد تونل ها

6

پهنای تونل ها

8متر

عرض گلخانه

48 متر

طول گلخانه

90 متر

مساحت گلخانه

4320 متر

فاصله بین قوسها

2.5 متر

ارتفاع زیر ناودان

4 متر

فاصله بین ستونهای داخلی

5 متر

فاصله بین ستونهای خارجی

2.5 متر

ارتفاع تا زیر قوس

6 متر

 

1.    فونداسیون

جهت قرارگیری ستونهای 2*50*100 و یا2*80*80 میلیمتر، در زمین چاله ها به قطر 50 سانتیمتر، عمق 90-80 سانتیمتر، و بفاصله 50/ 2متر از یکدیگر در کناره ها، 3 متردر جلوی دهنه های 8 متری و 5 متر درداخل گلخانه حفر می شوند. ستونها در عمق 60 سانتیمتری قرار میگیرند و با بتنی که دارای مشخصات فنی بخصوصی میباشد پر میشوند.

2.    شیب

شیب گلخانه تقریباً 1/0 % یعنی بسته به مقدار و تناوب بارندگی در منطقه در هر صد متر 15-10 سانتیمتر خواهد بود. لوله های خروج آب باران حدوداً در هر 55 مترناودان نصب خوهد شدکه آب را به داخل گلخانه هدایت میکنند و از آنجا در زیر یا روی زمین بوسیله لوله ها به حوضهای ذخیره آب منتقل خواهند شد تا در صورت نیاز و مناسب بودن کیفیت جهت آبیاری مورد استفاده قرار گیرد.

3.    قطعات سازه: (اندازه ها و ابعاد داده شده درموارد مختلف قابل تغییرند)
ستونها: قوطی های 2*50*100 میلیمتر که گالوانیزه گرم هستند ساخته شده اند. فاصله ستونها از یکدیگر در کناره ها 5/2 متر، در جلوها 3 متر ، در داخل گلخانه 5 متر و طول ستونها 6/4 متر میباشد.
ستون های باد شکن : قوطی های 2*80×80 میلیمتر (گالوانیزه گرم) در جلو گلخانه در هر دهنه 8 متری 2 عدد به فاصله 3 متر از یکدیگر نصب میشوند.
قوس ها: لوله های گرد 5/1×60 (گالوانیزه سندزایمر). فاصله قوسها ازیکدیگر50/2متر بوده و با پیچ مهره به محل پیش بینی شده در سر ستونهای دوبله متصل میشوند. تمام قوسها از ناحیه نوک جهت استحکام بیشتردر طول گلخانه بوسیله لوله های کمر بندی بهم متصل میشوند. بعلت فاصله کم هلالی ها از یکدیگر(5/2) وترکیب علمی سازه، پلاستیک پوشش نیازی به سیم کشی نخواهد داشت.
سرستون ها: وظیفه سرستونها اتصا ل چهارعنصر اصلی گلخانه یعنی قوس، ستون، ناودان و میان بند میباشد. سرستون از ورقه گالوانیزه دو میلیمتری وباماشین آلات دیجیتالی ساخته میشود تا محل قرار گرفتن چهار قطعه اصلی را بد قت مشخص کند. طراحی سرستون به نحوی است که کانال، میان بند، قوس و ستون کاملاً و دقیقا در محل خود نشسته و فشاری به یکدیگر وارد نمی کنند.
باد شکن های گوشه ای و جلوئی: لوله های قوطی 2x80x80 در گوشه های گلخانه و لوله های گرد 5/1×48 یا قوطی در قطعات پلی. تعداد ، ابعاد و نحوه قرارگیری این باد شکن ها بستگی به سرعت بادهای مسلط در محل مورد نظر گلخانه خواهد داشت.
میان بند: لوله های گرد5 / 1 x 40 که ستونها را در عرض بهم متصل میکنند. وظیفه این میان بند ها علاوه بر استحکام بیشترایجاد تکیه گاه برای صیفی جات از قبیل فلفل ، گوجه فرنگی و خیار بوده و فاصله آنها از یکدیگر5 متر میبا شد.
لوله کمر بندی قوس: لوله های 5/1×32 که قوسها را در امتداد تونل از نوک بهم متصل می کنند.
8.    باد شکن های میان بندها
باد شکن بلند: لوله های گرد 50/ 1 x25 یک عدد برای هرمیان بند.
باد شکن کوتاه: لوله های گرد 50/1 x25 دو عدد برای هرمیان بند.
باد شکن به شکل هفت: لوله های گرد50 /1 x32 دو عدد برای هر میان بند که از وسط در دو جهت مخالف به نوک قوس ها متصل می شوند.
ناودان ها: 2x450x5000 میلیمتر (گالوانیزه گرم). در طراحی ناودان ها د قت بسیاری شده است تا آنها به طریقی به سر ستون متصل شوند تا آب باران به داخل گلخانه نفوذ نکرده و همچنین در اثرتماس مرتب پیچها با آب باران دچار مشکل نشوند. بعلاوه در این پیچها ازواشرهای مخصوص استفاده میشوند. همچنین در محل اتصا ل دو کانال به یکدیگراز سیلیکان نیزاستفاده می شود.
لوله های پلی اتیلن: لوله های نگاه دارنده پوشش گلخانه از جنس پل اتیلن به طول 40/2 متر که در امگا قرار میگیرند.
امگا: امگاها به ضخامت 5 /1 میلیمتر ، گالوانیزه گرم هستند. وظیفه آنها نگهداری پلاستیک به کمک لوله های پلی اتیلن در کناره ها، جلوها و سقف گلخانه است. گالوانیزه گرم با کیفیت اروپاییmµ 63.1-75.2طبق مقررات UNE-EN1179, UNE-37501 و UNE-ISO1461امگا با طراحی مدرن ساخته شده و نیازی به پیچ و یا ورقه جهت نگهداری پلاستیک ندارند. تعداد:
درناودان ها دو ردیف
درکناره ها سه ردیف
درجلو،بالای دهنه یک نیم دایره چسبیده به قوس
درجلو دهنه 4 ردیف
4.    کیفیت مواد

کلیه قطعات و لوازم جانبی گلخانه های شرکت آشیانه سبز تهران با همکاری و نظارت معتبرترین شرکت های اسپانیائی و هلندی آماده و نصب میشوند. برخی قطعات و تاسیسات گلخانه در صورت امکان و با در نظر گرفتن توجیه اقتصادی و بدون ایجاد خدشه در کیفیت و کارآئی آنها در ایران تولید می شوند، دیگر قطعات و تاسیسات مستقیما از کشورهای اسپانیا و هلندخریداری میشوند. شرکت آشیانه سبز تهران گواهی میکند که گالوانیزه موادی که درساخت گلخانه مورد استفاده قرار میگیرند با رعایت قوانین اروپائی انجام شده وکلیه قطعات دارای یک پوشش مشخص و استاندارد گالوانیزه هستند.

5.    درب ها

درب های کشوئی 3×50/ 3 متراز جنس آهن بوده و جهت پوشش آن از پلی کربنات استفاده میشود.

6.    پنجره ها یا تهویه های طبیعی

معمولا حدود 25% از سطح کل یک گلخانه جهت تهویه طبیعی یا پنجره درنظر گرفته میشود.

پنجره های سقفی: پنجره های سقفی 2/ 1 یا 4/1 در نمام تونل ها با در نظر گرفتن باد غالب طراحی میشوند.
اجزای تشکیل دهنده

موتورهای دنده ای: که حرکت را به لوله انتقال جهت بازوبسته شدن پنجره منتقل میکنند.

بازوهای پنجره: لوله های قوطی 1/50*30*50 منحنی گالوانیزه گرم که درقسمت بالا دارای دنده هائی میباشند.

گروه چرخ و دنده: که حرکت را ازلوله انتقا ل به بازوی پنجره منتقل میکنند تا پنجره بازوبسته شود.

ریلها: به ضخامت 3 میلیمترو طول 2 متر

پنجره های کناری: تهویه کناری به تبادل طبیعی هوای داخل گلخانه کمک میکند. (در این طرح تنها یک پنجره کناری در روی پد در نظر گرفته شده است)

اجزای تشکیل دهنده آن عبارتند از:

موتورهای دنده ای: چرخش اتوماتیک را به لوله تلسکوپی 20×20 منتقل میکنند که با چرخش خود پلاستیک را به دورخود جمع می کنند و در نتیجه پنجره باز میشود.

ورقه ثابت موتورکاهش دهنده: به ضخامت 6 میلیمتر و دو لبه

لوله های محافظ: 5/1×32 که از پلاستیک محافطت میکنند.

تهویه بال کبوتری: تهویه بال کبوتری شامل دو موتور و دو محور مجزا میباشد که در سقف نصب میشود.. این نوع پنجره در صورت نیاز بجای پنجره یک طرفه سقفی 4/1 و 2/1 پیش بینی شده است.

پیچ و مهره ها

کلیه قطعات گلخانه پیش سا خته بوده ودر عملیات نصب از جوش استفاده نمیشود. پیچ ومهره های مورد استفاده دارای کیفیت و مقاومت بالابوده و با رعا یت استاندارد های اروپائی ساخته شده اند.

مقاومت ها: (اثراتی که در محاسبات سازه درنظرگرفته میشوند)

محاسبات سازه ها با رعایت قوانین اروپائی انجام شده اند. دراسپا نیا جهت سا خت گلخانه اثرات زیر در نظر گرفته میشوند:

اثرات دائم : اثرات ناشی از وزن قطعات سازه ای یا غیر سازه ای. تاسیسات جانبی حتی اگر بطور دائم نصب شده باشند شامل این اثرات نیستند.
اثرات تاسیسات جانبی دائم: اثرات ناشی از این تاسیسات یا خدمات که شامل وزن های این تاسیسات، مانند گرمایشی، خنک کننده، نور مصنوعی، ساییان ها ، آبیاری، تهویه و ایزولاسیون می باشند.
اثرات باد: مقاومت سازه طبق قوانین تجربی اروپائی در مقابل سرعت 120 کیلومتر در ساعت محاسبه شده است.
اثرات برف: مقاومت سازه طبق قوانین تجربی اروپائی در مقابل 40 کیلوگرم در مترمربع محاسبه شده است.
محصول ها: مقاومت سازه در مقابل وزن محصولات گلخانه ای طبق قوانین تجربی محا سبه شده است و برابر با 40 کیلوگرم در هر مترمربع می با شد.
مقاومت سازه درمقابل وزن عمودی برسازه: مقاومت سازه در مقابل وزن نیروی انسا نی جهت عملیات نگهداری وتعمیرات روی سازه.
مقاومت در مقابل تاسیسات موقتی: مقاومت سازه در مقابل وزن هائی که بوسیله ماشین آلات متحرک مانند جرثقیل، ریلها، ماشین آلات تمیزکننده و یا کاربران آنها محاسبه می شود.
اثرات حرارتی: مقاومت سازه در مقابل تغییرات دما محاسبه میشود.
اثرات زلزله ای: محاسبات مقاومت سازه درمقابل زلزله طبق قوانین اروپائی انجام می شوند.
رنگ سازه

در حالت عادی ، جهت پوشش قطعات سازه گلخانه از یک لایه گالوانیزه استفاده میشود که پس از مدتی شروع به شوره زدن وزنگ زدن کرده و باعث کوتاهی عمرگلخانه میشوند.

رنگ الکترواساتیک بصورت پودری روی سطح قطعات سازه گالوانیزه پاشیده شده و درون کوره با حرارت بالا پخته می شود. این امر باعث ایجاد یک لایه بسیار مقاوم روی گالوانیزه شده که در نتیجه طول عمر آهن را بالا برده و همچنین از پرت حرارتی و داغ شدن آن درروزهای گرم تابستان(بدلیل سفید بودن) جلوگیری کرده و طول عمر گلخانه افزایش پیدا میکند. بعلاوه سطح صاف به تمیزترنگه داشتن هرچه بیشتر سازه و در نتیجه افزایش طول عمر سازه کمک میکند.

پوشش پلاستیکی

پوشش پیشنهادی گلخانه فیلم حرارتی Anti-UV بوده که شامل کلیه لوازم جانبی جهت نصب آن به سازه می باشد.

پوشش گلخانه به شکل ذیل پیشنهاد می شود:

 

پوشش گلخانه

ردیف

شرح

واحد

تعداد

1

نوع گلخانه

گرم

پیچ و مهره ای ، گالوانیزه

2

تعداد اسپین

عدد

متغیر

3

طول هر اسپن

متر

متغیر

4

عرض هر اسپن

متر

8.00

5

مساحت گلخانه

مترمربع

متغیر

6

ارتفاع تا زیر ناودان ( گاتر)

متر

4

7

ارتفاع تا راس کمان

متر

5.85

8

ارتفاع تا میله نگهدارنده گیاه

متر

3.8

9

فواصل بین کمانها

متر

2.5

10

فواصل بین میله های نگهدارنده گیاه – وتر

متر

5

11

فواصل ستونهای اطراف گلخانه

متر

2.5

12

فواصل ستونهای بین اسپن ها

متر

5

13

عداد ستونهای دو سر گلخانه

عدد

2

14

فاصله بین ستونهای دوسر گلخانه

متر

2.60

15

ابعاد ستونهای اطراف گلخانه : قوطی

میلی متر

80*80*2

16

ابعاد ستونهای دوسر گلخانه : قوطی

میلی متر

80*80*2

17

روش گالوانیزاسیون ستونها :

 

گالوانیزه گرم ( به روش غوطه وری سریع )

18

ارتفاع کل ستون ها

متر

4.80

19

ابعاد و عمق گوده های پایه

میلی متر

500*500*1000

20

مقطح لوله های کمان ها

میلی متر

60×1.5

21

مقطح لوله های  وتر

میلی متر

42×2.00

22

تعداد پروفیل برای سقف اسپن ها

عدد

3

23

تعداد پروفیلC برای اسپن  در ناودان ها

عدد

2

24

تعداد پروفیل برای جانبی ها

عدد

5

25

طول راک

میلی متر

1500×3

26

ابعاد درب گلخانه

متر

2.6*2.6

27

ابعاد ناودانی

میلی متر

500×5080×2

28

تعداد دریچه سقفی به تعداددهنه

 

 

29

گیربکس دریچه سقف

 

برای هر دریچه یک عدد  

30

پنجره جانبی

 

2

31

گیر بکس پنجره جانبی

 

2

استانداردهای مورد استفاده در سازه گخانه ای

1      استاندارد بست و اتصالات DIN2394 آلمان

2      استاندارد پیچ ومهره        8.8-DIN آلمان

3      استاندارد لوله های درزدار ( ورق گالوانیزه)      DIN2394

4      استاندارد قوطی ها یا پروفیل ها ( ورق گرم سیاه )    DIN10025/ST37-2

5      استاندارد ورق ناودان – ورق گالوانیزه    Z- 180

لیست قطعات یک واحد سازه گلخانه ای

ردیف

نام قطعه

1

ستون اصلی …..*……*……*…….. میلیمتر

2

ستون فرعی ……*…….*…..*……. میلیمتر

3

ستون فرعی ……..*……*…..*……. میلیمتر

4

وتر کمان لوله دوسر پرس ده متری

5

پروفیل اچ (نصب نایلون)

6

ناودانی کناری 5متری

7

ناودای کناری2.5 متری8

8

ناودانی وسط 2.5 متری

9

 کمان کامل گاتیک(دو نیم کمان)

10

بست چهار سوراخه کمان به ستون

11

رابط دو نیم کمان

12

بست ناودانی شکل ستونهای …..*………میلیمتر

13

بست ناودانی شکل 60 میلیمتری

14

اتصال انتهایی ناودانی قیفی دار

15

اتصال ابتدایی ناودانی بدون قیفی

16

سر ستون جانبی یکطرفه

17

سر ستون وسط (دوبل)

18

بست یکطرفه کمان 60 میلیمتر

19

بست یکطرفه 40 میلیمتر

20

نیم بست دو طرفه60 میلیمتر راس کمان

21

بست سه طرفه راس کمان 60 میلیمتر

22

بست ناودانی شکل دو سوراخه ……….. میلیمتر

23

بست تسمه ای دو سوراخه ……. میلیمتر

24

بست ناودانی یک سوراخه

25

بست چهار خم ، اتصال پروفیلهای افقی به ستون( …..*…… میلیمتر) جفت

26

بست ناودانی شکل دو سوراخه………میلیمتر

27

بست تسمه ای دو سوراخه ………… میلیمتر

28

بست ناودانی شکل هشت سوراخه ……..میلیمتر

29

بست ناودانی شکل هشت سوراخه………….. میلیمتر

30

بست چند منظوره

31

بست جانبی(پنجره جانبی رول آپ)

32

بست دو تکه ای متصل کننده لوله دو سر پرس ……… سانتی به کمان وستونهای وسط

33

بست سیم های نگهدارنده کشت به ستونهای اصلی

34

بست سه تکه ای ستونهای جانبی(…….*………. )میلیمتری

35

نیم کمان آلومینیومی

36

بست مخصوص کمان آلومینیومی

37

بست یکطرفه 60 میلیمتر جوشکاری شده محل نصب راس کمان های ابتدا وانتها

38

چسب مایع سیلیکون  (مخصوص آب بندی ناودانی)

39

بست یکطرفه 60 میلیمترمخصوص (دو ناودانی) محل نصب،کمان،  پروفیل راس کمان ، لولای کمان پنجره

40

بسط اتصال کمان ،پروفیل راس کمان وکمان پنجره

41

بست مخصوص ،محل نصب فقط راس کمانیکه که موتور روی آن نصب میشود

42

 چرخ دنده تفلونی (پینیون)

43

بست متصل به کمان ، دارای یاتاقان لاستیکی(محل عبور محور شافت گیربکس)

44

بست متصل کننده کمان پنجره به راک

45

بست انتهایی کمان پنجره ومحل نصب پروفیل انتهایی کمان پنجره

46

بست پولکی مانند یک سوراخه

47

بست تهویه (جفت)

48

بست اتصال دهنده لوله های یک اینچ( محور شافت گیر بکس ) به هم

پست های مرتبط

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× تماس با ما